دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 492، خرداد 1381 
تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان

محمد جعفر آقایی؛ گالیناپندئین؛ ولادیمیر چرنف؛ رضا بزرگی پور


ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی

فریدون افتخاری شاهرودی؛ محمدرضا بحرینی؛ دیل ون دولک؛ محسن دانش مسگران


پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی

حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رجبی


مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری


ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول

اباذر رجبی؛ محمد مقدم؛ فرخ رحیمزاده خویی؛ محمود مصباح؛ دبیح اله رنجی


تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوایی از طریق الکتروفورز

محمدرضا قنادها؛ پریچهره احمد یان تهرانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی