بررسی تاثیر پر کردن گلوی انار برای جلو گیری از تخمگذاری پروانه گلو گاهspectrobates (ectomyelois)ceratoniae zeel. (lep.pyralidae:phycitinae)

نویسنده

چکیده

در جریان اجرای طرح کنبرل تلفیقی کرم گلوگاه -آزمایشی به شرح زیر در مورد گرفتن گلو گاه انار که محل تخمگذاری پروانه است-توسط مواد مختلف انجام گردید.این آزمایش در قالب طرح کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت در زمان)با طرح پایه بلوک های کامل تصافی در باغ آزمایشیمجتمع آموزش عالی ابوریحان در چهار تکرار با هدف دستیابی به تهترین ماده مصرفی و در مناسب ترین زمان با تیمارهای آزمایشی زیر انجام گرفته است:1-یک کیلو گرم خاک ازه همراه با 60گرم سریش.2-یک کیلو گرم خاک کف باغ با200 گرم آب.3-الیاف پنبه از باقیمانده محصول مزرعه پنبه مواد فوق در سه زمان اوایل خردادماه اواسط تیرماه اوایل شهریور مال سال 1376 به کار برده شده است هر پلات شامل 5 درخت ده ساله بوده است صفات مورد بررس شامل شمارش تعداد انارهای کرم زده در اویل مهرماه و میزان محصول انار به کیلوگرم در اواسط آبان ماه در نظر گرفته شد به منظور برآورد اثر زمان و نوع مواد مصرف شده اعداد به دست آمده بااستفاده از طرح آ'ماری قطعات خرد شده در زمان و جهت مقایسه میانگین ها آزمون دانکن در سطوح مختلف آماری به کار گرفته شده نتایج آزمون نشان داد که نوع ماده مصرفی بر روی در صد میوه های کرم زده و سالم و میزان عملکرد میوه انار در سطح 5 در صد معنی دار است همچنین نشان داده شد که ماده مصرفی خاک باغ با میانگین 33/6 کمترین تعداد انارهای کرم زده و میانگین 8/115 کیلوگرم بیشترین عملکرد را داشته است بهترین زمان مصرف اوایل خرداد ماه بوده است ضریب همسبتگی بین عامل ها و صفات مورد آزمایش محاسبه کردید بین میزان عملکرد و تعداد انارهای آسیب دیده همبستگی منفی با ضریب معادل 36/0=r در سطح احتمال 95 در صد وجود داشت بدین معنی که در کلیه تیمارها با افزایش تعداد انارهای کرم زده مقدار عملکرد انار سالم کاهش یافته است

کلیدواژه‌ها