ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی عوامل موثر بر صفات رشد و بر آورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی اطلاعات مربوط به وزن تولد وزن شیرگیریو وزن یکسالگی بره های گوسفند کرمانی که در ایستگاه اصلاح نژاد شهر بابک در طی 6 سال(1372 تا 1377 ) جمع آوری شده بود با تعداد 1610 رکورد مورد استفاده قرار گرفت.در بررسی اثرات ثابت عوامل سال تولد سن مادر جنسیت نوع تولد بره آثار متقابل این عوامل و متغیر کمکی سن بره به صورت ساده و درجه دوم در مدل نهایی منظور شد.جهت برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی از مدلهای مختلط در قالب مدل دام به صورت یک نتغیره و دو متغیره استفاده گردید.وراثت پذیری مستقیم وزن تولد وزن از شیر گیری و وزن یکسالگی به ترتیب و وراثت مادری بر آورد گردید.همبستگی بین اثر ژنتیکی مستقیم و اثر مادری در هریک از سه صفت فوق الذکر به ترتیب 0/35 - 0/56 - 0/20 - بر آورد شد.همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادری بین وزن تولد- وزن شیر گیری وزن تولد- وزن یکسالگی و وزن از شیر گیری- وزن یکسالگی به ترتیب 0/82 -0/92 - 0/66 - 0/85 -0/92 -0/80 برآور گردید.

کلیدواژه‌ها