تعیین مقاومت برشی و نیروی کندن گل پیرتروم

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با انجام آزمون برش دو تیغه ای - اثرات زاویه تیزی - زاویه مایل - سرعت برش و نوع تیغه ( لبه صاف و لبه مضرس ) بر مقاومت برشی و انرزی مصرفی در واحد سطح ساقه گل پیرتروم مطالعه شد . همچنین تاثیر سرعت کندن گل - بر نیرو و انرزی مصرفی برای کندن گل پیرتروم مطالعه گردید . تمام آزمایش ها با استفاده از دستگاه آزمون کشش - فشار اینستران انجام شدند . میانگین مقاومت برشی و انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه ها به ترتیب 2/29 مگا پاسکال و 2/96 میلی ژول بر میلی متر مربع برآورد شد . زوایای مایل و تیزی تیغه تاثیر معنی داری در سطح 1% بر مقاومت برشی و انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه نشان می دهند ولی اثر متقابل آنها معنی دار نیست . با افزایش سرعت برش از 20 تا500 میلیمتر بر دقیقه - مقاومت برشی و انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه کاهش می یابند . البته این کاهش برای مقاومت برشی و انرژی مصرفی در واحد سطح به ترتیب از 200 تا 500 میلیمتر بر دقیقه و از 20 تا 200 میلیمتر بر دقیقه معنی دار نیست . برای تیغه های مضرس مقدار هر دو صفت مقاومت برشی و انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه بیشتر از آن برای تیغه های صاف است . البته برای مقاومت برشی این تفاوت در سطح 1% معنی دار نیست ولی برای انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه معنی دار است . میانگین مقاومت برشی ساقه برای تیغه های صاف و مضرس به ترتیب 2/5 و 2/9 نیوتن و انرژی مصرفی در واحد سسطح ساقه نیز به ترتیب 1/71 و 4/80 میلی ژول بر میلیمتر مربع بود . بنابراین تیغه لبه صاف برای برش این محصول توصیه می شود .و آزمایش های تعیین نیروی کندن گل پیرتروم نشان می دهند که با افزایش سرعت کندن گل - نیرو و انرژی مصرفی افزایش - ولی مقاومت کششی و انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه کاهش می یابد . میانگین مقاومت کششی و انرژی مصرفی در واحد سطح ساقه ها به ترتیب 1/56 مگا پاسکال و 3/7 میلی ژول بر میلیمتر مربع بود .

کلیدواژه‌ها