پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی

نویسندگان

چکیده

مهمترین عامل محدود کننده د راجرای کنترل بیولوژیک کاربردی توسط سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae) مشکلات مربوط به تامین غذای پوره ها و حشرات کامل می باشد یکی از بهترین راه حلها برای رفع این مشکل استفاده از غذای مصنوعی است بدین منظور هشت غذای مصنوعی با گوشت مرغ و جگر برای این سن تهیه گردید رشد و نمو پوره ها بر روی غذاهای مصنوعی بررسی شد در بین غذاها غذای متشکل از 200 گرم گوشت مرغ 100 گرم دنبه 96 سانتیمتر مکعب محلول 5% عسل 1 گرم ویتامین سی 20قطه مولتی ویتامین 20 گرم زرده تخم مرغ و 20 گرم لارو پروانه موم خوار Galleria mellonella (L) بهترین نتیجه را ارائه نمود در مقایسه با حشراتی که منحصرا با لارو موم خوار پرورش داده شده بودند طول دوره رشدی تقریبا 5 روز بیشتر بود وزن حشرات پرورشی در مقایسه با حشرات شاهد به ترتیب برای نر ها و ماده ها 18/42 و20/89 در صد کاهش نشان می داد حشرات پرورش یافته روی ای غذا از نظر نسبت جنسی 1:1/22 و در صد زنده مانی (85 در صد) وضع مناسبی داشتند.

کلیدواژه‌ها