ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش جهت ارزیابی کیفیت خاک فسفات بعضی از معادن کشور در تولید دی کلسم فسفات جهت استفاده در تغذیه طیور گوشتی انجام شد . خاک فسفات از معدن اسفوردی یزد تهیه و توسط روش جدیدی به دی کلسیم فسفات تبدیل گردید . این روش دارای سه مرحله اصلی هضم سنگ فسفات - فلوئور زدائی و خنثی سازی می باشد . برای مقایسه نمونه تولیدی با نمونه دی کلسیم فسفات تجارتی - آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 3 تکرار ( 25 قطعه جوجه در هر تکرار ) بر روی 450 قطعه جوجه یکروز گوشتی تجارتی از سن 1 تا 21 روزگی انجام گرفت . تمام جیره های غذایی دارای مواد مغذی یکسان بوده وتنها وجه تمایز آنها اختلاف در مقدار و منبع فسفر بود . جیره پایه دارای 0/23 درصد فسفر زیست فراهم و 0/25 درصد کلسیم بود . به جیره پایه به اندازه ای دی کلسیم فسفات اضافه شد تا میزان فسفر در 4 جیره با دی کلسیم فسفات تجارتی تا سطوح 85-90-95-100% نیاز و در 2 جیره با دی کلسیم فسفات تولیدی تا سطح 85- 100% نیاز جوجه ها بر اساس جداول احتیاجات غذایی موسسه تحقیقات بین المللی 1994 تامین گردد . همچنین مقدار کلسیم در کلیه جیره ها برابر 0/9 درصد بود . در سن 21 روزگی ارزش بیولوژیکی و ارزش بیولوژیکی نسبی منابع فسفر و عملکرد جوجه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که منابع فسفر از نظر تاثیر بر عملکرد جوجه اختلاف معنی داری ندارد و منبع فسفر جدید مکمل مناسب تری برای جوجه می باشد . همچنین کاهش فسفر زیست فراهم تا 15 درصد پایین تر از سطح توصیه شده بر عملکرد جوجه تاثیری نداشت .

کلیدواژه‌ها