مطالعه اولیه اثر فرومون ها و کایرومون ها در سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus (co;: scolytidae(

نویسندگان

چکیده

سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus Rey از آفات مهم درختان پسته می باشد که باعث از بین رفتن جوانه ها و خشک شدن سرشاخه ها می شود برای اطلاع از اثر واسه های شیمیایی به عنوان عوامل تغییر در رفتار حشرات مطالعاتی در یک باغ سمپاشی نشده و آلوده به آفت بعمل آمد در این طمالعه از تله های استوانه ای چسبنده از جنس پی وی سی استفاده شد 6 تیمار به ترتیب شامل تله خالی به عنوان شاهد شاخه سالم پسته شاخه زخمی پسته و 3 تیمار شامل شاخه های پسته ای که به عمد به تقلید از حالت تغذیه طبیعی با رهاسازی به 6 عدد حشره کامل ماده نر ومخلوطی از نر و ماده آلوده شده بودند هر یک با سه تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی موراد ارزیابی قرار گرفت آزمایش دیگری برای تعیین اثر تعداد حشرات هر جنس آفت روی میزان جذب آنها به تله های فرمونی نیز انجام شد نتایج آزمایش ها نشان داد که بوی میزبان (کایرومون) عامل اولیه جذب سوسک های نر و ماده سرشاخه خوار پسته به شاخه های درختان پسته می باشد افزایش حمله و نفوذ حشرات در شاخه ها موجب متصاعد شدن بیش تر کایرومون گیاه می گرددبعلاوه حشرات ماده باکره با تولید فرومون جنسی و تجمعی ضمن نفوذ در شاخه سبب جذب تعداد زیادتری ازنر ها و ماده ها روی میزبان می شوند

کلیدواژه‌ها