زیست شناسی و تغییرات فصلی جمعیت سوسک سر شاخه خوار پستهhylesinus vestitus rey(col:scolytidae)در اصفهان

نویسندگان

چکیده

سوسک سرشاخاه خوار پسته hylesinus vestitus reyیکی از آفات مهم پسته می باشد که با ایجاد سوراخ در بن جوانه ها و نفوذ در سر شاخه ها باعث خشک شدن جوانه ها -سرشاخه ها و در نهایت کاهش محصول می شود.مطالعات زیست شناسی آفت در سال1379-1378در دو باغ سمپاشی نشده و با مدیریت ضعیف در اطراف اصفهان انجام شد.جهت تعیین زمان ظهور اوج و پایان مراحل مختلف زندگی آفت هر هفته تعداد 20شاخه آلوده به آفت در دو گروه ده تایی از هر باغ به طول 30-25سایتی متر و قطر متوسط3-2سانتی متر جمع ْآوری و با برداشتن پوست شاخه ها در آزمایشگاه و شمارش مراحل مختلف رشد و نمو آفت-تغییرات جمعیت تخم-لارو-شفیره و حشرات کامل بررسی گردید. در طول بهار و تابستان با بازدید هفتگی از جوانه های انتخاب شده روی 10درخت در هر باغ (پنج شاخه از هر درخت)تاریخ شروع آلودگی-اوج و پایانه حمله حشرات کامل به جوانه تعیین شد.نسبت جنسی آفت تعیین و تعدادی از دشمنان طبیعی آن نیز جمع آوری گردیدند.مطالعات نشان داد که اولین حشرات کامل جهت انجام فعالیت های تولید مثلی از هفته آخر مهر از جوانه ها خارج و دوره خروج آنها تا پایان فروردین و دو اوج جمعیت لارو یکی در اوایل آذر ودیگری در اواخر فروردین سال بعد و تنها اوج شفیرگی در اواسط اردیبهشت مشاهده شد. نبایج نشان دادن که این آفت تک نسلی و به صورت تخم -لارو و جشره کامل زمستانگذرانی می کند. و نسبت جنسی آن1:1می باشد. تعداد پنج دشمن طبیعیآفت نیز جمع آوری و بعضی از آنها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها