تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر انجماد و مدت نگهداری در سردخانه بر روی کیفیت فیله کفال طلائی دریایی خزر مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیانگر این است که تغییرات TVN پراکسید (PV) ، و خواص ارگانولپتیک با زمان نگهداری در سردخانه رابطه مستقیمی دارند این مطالعه نشان داد که در مدت 120 روز نگهداری ماهی کفال در سردخانه تغیرات TVN از 7 به 12/6 میلی گرم در صد گرم نمونه پراکسید (PV) از 0/6 با 33/3 میلی اکی والان در هزار گرم ماده چرب PH از 5/7 به 6/2 و امتیازهای رنگ بافت طعم مزه و بو به ترتیب از 9 به 4/5 ، 4/5 ، 3/25 و 3/50 تغییر نمود و همچنین نتایج شمارش کلی باکتری ها نشان داد که تعداد باکتری ها در غلظت 10 از 290 به 70 و در غلظت 10 از 200 به 100 کلنی رسید اما در غلظت های 10 و 10 رشد باکتری ها منفی بود نتایج این بررسی بیانگر این موضوع است که می توان از اندیس پراکسید به عنوان تعیین کننده کیفیت ماهی کفال منجمد شده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها