بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه تاثیر محدودیت خوراک مصرفی در ابتدا وانتهای دوره پرورشی بر عملکرد جوجه های گوشتی صورت گرفت.در یک آزمایش فاکتوریل اثرات محدودیت فیزیکی خوراک در دوره های آغازین (14-7 روزگی) و پایانی(49-42 روزگی) و سه سطح(10 - 20 و 30% حد اشتها) بر روی 294 قطعه جوجه گوشتی(6 تکرار و 7 جوجه در هر تکرار) از سویه تجاری راس مورد بررسی قرار گرفت.شاخصهای ارزیابی عملکرد طیور بر اساس سن(49 روزگی) و وزن زنده( 1/850 کیلوگرم) در پایان دوره و شاخص های ارزیابی کیفیت لاشه بر اساس وزن زنده در پایان دوره به شرح فوق بوده است.زمان اعمال محدودیت ابتدا وانتها دوره پرورشی تاثیر معنی دار بر خوراک مصرفی کل ضریب تبدیل و وزن 49 روزگی درصد ران سینه چربی حفره بطنی(گرم) و درصد خاکستر لاشه نداشت. محدودیت انتهای دوره در مقایسه با محدودیت ابتدا به ترتیب سبب 4/4 - 5/5 - 20/5 و 10/8 درصد کاهش خوراک مصرفی (49 روزگی) افزایش وزن سرعت نسبی رشد و درصد چربی لاشه گردید(0/05 > P ) همچنین محدودیت انتها سبب بالا رفتن سن جبران وزن درصد پروتئین لاشه و بهبود ضریب تبدیل کل خوراک گردید.در سن 49 روزگی تفاوت معنی دار بین وزن شاهد و گروه های محدودیت ابتدا مشاهده نشد که بیانگر رشد جبرانی در این سن است.هزینع خوراک مصرفی برای هر کیلو گرم وزن زنده برای محدودیت ابتدای دوره در مقایسه با شاهد و محدودیت انتهای دوره در وزن مشابه به ترتیب 43 و 26 ریال و در سن مشابه به ترتیب 163 و 37 ریال کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها