مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

نویسندگان

چکیده

-جهت مطالعه باززائی در جو 4 ژئوتیپ دو ردیفه و 4 ژئوتیپ شش ردیفه با مبداء ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دو هفته بعد از گرده افشانی جنین نارس آنها در محیط موراشیگ و اسکوگ با 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D

کلیدواژه‌ها