تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درمراحل مختلف رشد بر عملکرد اجزای عملکرد بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تاثیرتنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و دیگر صفات وابسته به عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار انجام شد فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن (صفر 200 و 400 و 600 کیلوگرم کود اوره در هکتار) و چهار سطح آبیاری قطع آبیاری در مرحله ده برگی درمرحله گل تاجی بعد از گرده افشانی و آبیاری مطلوب بود نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تنش رطوبتی اثر معنی داری بر عملکرد دانه و برخی از اجزای عملکرد ذرت دارد تنش رطوبتی همچنین وزن نهایی بلال وزن چوب بلال و تعداد دانه در هر ردیف بلال را کاهش داد حداکثر عملکرد دانه ذرت در آبیاری شاهد بود قطع آبیاری در مرحله ده برگی گل تاجی و بعد از گرده افشانی عملکرد دانه را به ترتیب 27 و 21 و 11 در صد کاهش داد همچنین حداکثر راندمان استفاده از آب در بین تیمارهای آبیاری در قطع آبیاری درمرحله ده برگی بود و هرچه تنش رطوبتی کم شد راندمان استفاده از آب دربین تیمارهای آبیاری در قطع آبیاری در مرحله ده برگی بود و هر چه تنش رطوبتی کم شد راندمان استفاده از آب کاهش یافت کود نیتروژن اثر معنی داری بر عملکرد دانه و برخی از اجزای عملکرد ذرت داشت حداکثر عملکرد دانه ذرت در تیمار 400 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتاربه دست آمد اگر چه بین تیمارهای 200 و 400 و 600 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار اختلاف معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها