مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثر کاربرد ماده معدنی(کلینوپتیلولیت) یکی از زئولیت های طبیعی در تغذیه بره های نر پرواری ورامینی و اثر آن بر روی افزایش وزن ماده خشک مصرفی ضریب تبدیل خوراک و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی لاشه آزمایشی با استفاده از 48 راس بره نر ورامینی با میانگین سن روز و متوسط وزن کیلوگرم به مدت 100 روز به طور انفرادی با جیره های حاوی 0 2 - 4- 6% کلینوپتیلولیت انجام شد.پس از خاتمه دوره آزمایش تمام بره ها کشتار و لاشه آنها مورد تفکیک فیزیکی قرار گرفت.دنده های 12- 10-11 نیمه لاشه راست آنها به آزمایشگاه منتقل و ترکیبات شیمیایی گوشت بدون استخوان آنها تعیین شد.نتایج آزمایش نشان داد که افزدون کلینوپتیلولیت به جیره میانگین افزایش وزن روزانه ضریب تبدیل خوراک (0/05 > P ) و ضریب تبدیل پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم را بهبود بخشیده است (0/01 >P ) به طوریکه بیشترین و کمترین افزایش وزن روزانه (196/92 در مقابل 166/91 گرم) و بهترین و بدترین ضریب تبدیل خوراک (7/07 در مقابل 8/03 ) و ضریب تبدیل پروتئین خام(0/99 در مقابل 1/18 ) و انرژی قابل متابولیسم ( 17/67 در مقابل 20/89 ) به ترتیب مربوط به جیره های حاوی 4 و صفر درصد کلینوپتیلولیت بود.وزن و درصدلاشه بدن پر و خالی (بدون محتویات دستگاه گوارش) با افزودن کلینوپتیلولیت به جیره افزایش یافته بود (0/05 > P ) با افزایش سطح کلینوپتیلولیت در جیره ها میانگین درصد پروتئین خام نسبت پروتئین خام رطوبت (0/01 >P ) و نسبت پروتئین خام به چربی خام (0/05 > P ) در گوشت بدون استخوان دنده های 12-11-10 به طور خطی افزایش یافت.به طوریکه بیشترین و کمترین درصد پروتئین خام(15/93 در مقابل 14/35 ) نسبت پروتئین خام به رطوبت(0/3 در مقابل 0/27 ) به ترتیب مربوط به جیره های حاوی 6 و صفر درصد کلینوپتیلولیت و بیشترین و کمترین نسبت پروتئین خام به چربی خام(0/56 در مقابل 0/46 ) به ترتیب مربوط به جیره های حاوی 4 و صفر درصد کلینوپتیلولیت بود.افزودن کلینوپتیلولیت به جیره موجب کاهش درصد چربی خام و افزایش درصد خاکستر در گوشت بدون استخوان دنده های مذکور گردیده ولی تفاوت بین میانگین ها معنی دار نبود.از نقطه نظر اقتصادی افزودن کلینوپتیلولیت به جیره موجب کاهش هزینه خوراک مصرفی مورد نیاز برای تولید کیلوگرم وزن زنده و در نتیجه کاهش هزینه آن گردید.با افزودن 4 درصد زئولیت به جیره در مقایسه با شاهد هزینه خوراک مصرفی برای تولید یک کیلو گرم افزایش وزن زنده 13/4% کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها