بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی

نویسنده

چکیده

به منظور ارزیابی صفات زراعی و مورفولوژیکی و دسته بندی قسمتی از کلکسیون جو در بانک ژن اط نظر درجه خویشاوندی 424 نمونه متعلق به استان های شمال کشور در آزمایش مشاهده ای ساده بدون تکرار کشت شد طول خطوط آزمایش یک متر وفاصله ردیف ها 30 سانتیمتر انتخاب گردید تعداد 27 صفت زراعی و مورفولوژیکی بر اساس دستور العمل های موسسه بین المللی ذخایر توارثی اندازه گیری شد محاسبات آمار توصیفی همبستگی زوج صفات بر آورد عملکرد دانه با توجه به نقش سایر صفات و تجزیه کلاستر به منظور بررسی قرابت ژرم پلاسم مناطق مختلف انجام گفت 43/2 در صد نمونه ها از نوع دو ردیفه 42/2 در صد نامنظم و 14/6 در صد شش ردیفه بودند از حیث رنگ قاعده ساقه رنگ گوشارک نوع ریشک و لما تنوع مناسبی به دست آمد عملکرد دانه شاخص برداشت وزن هزار دانه زمان 50% گلدهی ظهور اولین خوشه و طول بوته دارای تنوع قابل قبول بودند عملکرد دانه با صفات طول بوته زمان 50% گلدهی تعداد خوشچه در خوشه طول خوشه ظهور اولین خوشه عملکرد بیولوژیک و وزن کاه و کلش همبستگی مثبت و معنی دا ر نشان داد طول کرک محور اصلی با طول بوته و طول خوشه رابطه منفی ومعنی دار و با تراکم خشوه رابطه مثبت و معنی دار نشان داد ضریب تبیین در محاسبه برآورد عملکرد دانه با توجه به نقش سایر صفات زراعی نشان داد که بیش از 94% تغییرات عملرد دانه بیولوژیک شاخص برداشت عملکرد کاه و کلش طول بوته و زمان 50% گلدهی بستگی دارد تجزیه کلاستر بر اساس میانگین کلیه صفات و صفات زراعی شهر ها را در 5 کلاستر گروه بندی کرد و بر اساس صفات موروفولوژیکی شهر ها به 9 کلاستر تقسیم شدند.

کلیدواژه‌ها