گونه های پسیل گون گزی پراکنش و تراکم نسبی آنها در استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

گزانگبین یا شهد پارسی به وسیله پسیل های گون ترشح می شود.در مطالعه حاضر سعی شده حشره یا حشرات مولد مان روی گیاه مذکور بررسی شود.با جمع آوری نمونه های پسیل از روی گیاه میزبان مشخص شد که علاوه بر گونه Cyamophila dicora Login که به عنوان گونه غالب مطرح بوده است گونه دیگری از خانواده Triozidae به نام Bactericera nigricorins نیز روی گیاه میزبان فعال است.این گونه جدید با جمعیت کم و پراکنش محدود تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود.پس از انتخاب نقاط به فواصل 30-40 کیلومتر از یکدیگر و مشخص کردن آنها روی نقشه های 1:250000 و 1:150000 نمونه برداری به روش ضربه زنی انجام گردید.پس از شمارش تعداد پوره ها و حشرات کامل پسیل موجود در هر نمونه اقدام به طبقه بندی یا درجه بندی مناطق مختلف از درجه صفر تا سه گردید.بر اساس این شاخص کلیه نقاط نمونه برداری و درجه بندی شده روی نقشه استان اصفهان با استفاده از نرم افزار ILWIS2.1 مشخص شد.شهرستان های فریدونشهر و گلپایگان دارای بالاترین تراکم نسبی پسیل گون هستند و به جز دو شهرستان سمیرم و شهرضا که فاقد پسیل گون بودند دو شهرستان خوانسار و چادگان از کمترین تراکم نسبی برخوردار بودند.تراکم نسبی پسیل گون در بقیه شهرستان ها مابین اینها بود.از 24 محل بررسی شده تعداد 11 محل فاقد پسیل گون و سایر نقاط هم دارای تراکم نسبتا پائینی از پسیل گون می باشد.بر این اساس با توجه به اینکه در اکثر نقاط پسیل وجود ندارد و یا جمعیت بسیار اندکی دیده می شود فرضیه طرح که پسیل گون رو به نابودی است تائید شد.

کلیدواژه‌ها