دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 493، اردیبهشت 1381