اثر سویه و غلظت باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس روی رشد و نمو ریشه ارقام گندم

نویسندگان

چکیده

باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس یکی از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن مولکولی است که از ریزو سفر غلات و برخی علف های مناطق حاره و معتله جداسازی شده است . در سال هاس اخیر گزارش های متعدد و متناقضی مبنی بر اثر معنی دار این باکتری در تحریک رشد گیاهان - به خصوص غلات ارائه شده است . این تحقیق در سال 1379 در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زیست شناسسی دانشگاه اصفهان به منظور انتخاب سویه و غلظت بهینه مایه تلقیح باکاری و بررسی اثر آن در توسعه سیستم ریشه ای گندم ( T.aestivum ) انجام گرفت . در این راستا بذرو ارقام قدس - روشن و امید با دو سویه باکتری ( سویه بومی دولت آباد Dol و سویه استاندارد Sp7 ) در غلظت های 10 تا 10 آغسته و شاخص های رشد ریشه نظیر طول - وزن خشک و تعداد انشعابات ریشه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که در تمامی موارد غلظت 10-10 سلول در میلی متر بهترین اثر را بر رشد ریشه های گندم دارد در حالیکه غلظت 10-10 سلول در میلی متر اثر منفی بر رشد ریشه نشان داد. ارقام گندم واکنش های متفاوتی نسبت به سوشهای باکتری نشان دادند به طوریکه سویه Dol بیشترین اثر را بر شاخص های رشد ریشه رقم قدس اما سویه SP7 بهترین تاثیر را بر توسعه سیستم ریشه ای رقم روشن داشته است . رقم امید نسبت به هر دو سویه باکتری پاسخ داده است .

کلیدواژه‌ها