مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM )

نویسنده

چکیده

در این پژوهش - با استفاده از مشاهدات ( 27 نمونه آماری ) تابع تولید بیولوژیکی گندم که متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم در مکزیک است و بکار گیری روش OLS تحت نرم افزار EVIEWS و نیز با بهره گیری از مدل ابداعی ENLPM ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم ) تخمین زده شد همزمان با آن مسئله چگونگی حداقل هزینه ترکیب نهاده ها ( کود و آب ) در تولید و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلاعات اقتصادی پیرامون توابع عرضه محصول گندم و تقاضا برای نهاده ها و نبز هزینه متغیر تولید متناسب با تابع مذکور به عمل آمد . نتایج این بررسی نشان می دهد که نه تنها مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی ENLPM قادر است صد در صد نتایج کار روش OLS را در برآورد پارامترهای خطی تکرار نماید . بلکه با استفاده از اینروش ابداعی می توان برآورد سازی پارامترهای خطی و غیر خطی و تصمیمات بهینه سازی را بطور همزمان در آنها انجام داد.

کلیدواژه‌ها