اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق - جهت روشی مناسب برای جوانه زایی مستقیم در چغندر قند ( Beta vulgaris L ) جداکشت های مختلف مورد آزمون آماری قرار گرفتند . بافت های به کار رفته شامل جوانه راسی - محور زیر لپه - دمبرگ لپه ای - دمبرگ برگ - برگ کامل گیاهچه بذری و برگ کامل گیاهچه حاصل از کشت بافت بود . بافت جوانه راسی گیاهچه 10 روزه در ترکیب هورمونی 2 میلی گرم در لیتر تری یدو بنزوئیک اسید( TIBA ) منجر به 66% جوانه زایی گردید . بافت دمبرگ برگ گیاهچه 25 روزه در ترکیب هورمونی 1 میلی گرم در لیتر BA و 1 میلی گرم در لیتر 55%, NAA جوانه زائی داشت . برگ کامل گیاهچه حاصل از کشت جوانه راسی نیز در ترکیب 1 میلی گرم در لیتر BA و 1 میلی گرم در لیتر NAA بالاترین میزان جوانه را تولید نمود . در بین جداکشت ها - محور زیر لپه - دمبرگ لپه ای و برگ کامل گیاهچه بذری در ترکیبات هورمونی مورد آزمایش جوانه زائی نداشتند . ازاین آزمون ها نتیجه گرفته شد که جوانه راسی - دمبرگ برگ و سپس برگ گیاهچه حاصل از کشت بافت در محیط کشت دارای غلظت مناسب BA- NAA- TIBA می تواند منجر به تولید بالایی از جوانه های رویشی شود . بنابراین به نظر می رسد جداکشت های فوق برای جوانه زایی مستقیم مفید بوده و بتوان از آنها برای پایه گذاری روش های انتقال ژن به گیاه چغندر قند استفاده نمود .

کلیدواژه‌ها