بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis( L) O. Kuntze

نویسندگان

چکیده

فعالیت پلی اکسیدازی ( PPO ) گیاه چای در ارقام دارجیلینگ - آسام - شوروی - و صد به صورت ماهانه و در طی یک سال به طور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت . در 3 برگ اول سر شاخه روند فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان در کلیه ارقام مورد بررسی یک سیر صعودی داشت و از برگ اول تا سوم افزایش می یافت . ظهور نوارهای پلی فنل اکسیدازی برگ چای بر روی ژل های پلی آکریل آمید ( PAGE ) که با استفاده از DL - DOPA صورت گرفت نشان داد که نوارهای مذکور از اوزان مولکولی بالایی برخوردارند و همگام با روند افزایش فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان تعداد ایزوزیمهای پلی فنل اکسیدازی افزایش می یابد . نتایج حاصل وجود رابطه بین کیفیت برگ چای و فعالیت پلی فنل اکسیدازی و ایزوزیمهای مربوطه را نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها