رابطه هزینه های تولید با مقیاس و اندازه فعالیت تولید سیب در ارومیه

نویسنده

چکیده

سیب درختی مهمترین محصول باغی شهرستان ارومیه می باشد . صرفه جویی در هزینه های تولید این محصول می تواند سودآوری تولید آن را افزایش دهد . بر اساس تئوری و همچنین شواهد مربوط به مطالعات تجربی گذشته در زمینه فعالیت های مختلف تولید کشاورزی - ممکن است مقیاس و اندازه فعالیت تولیدی تاثیر مهمی روی هزینه های تولید داشته باشد که بررسی آن هدف این تحقیق در منطقه نازلوی شهرستان ارومیه در مورد تولید سیب بوده است . با انتخاب نمونه ای از باغداران با روش تصادفی طبقه بندی شده مجموعا 188 باغدار انتخاب شدند -و با تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه با باغداران داده های لازم جمع آوری شد . نتایج تحلیل آماری با استفاده از روش رگوسیون و نرم افزار SPSS نشان داد که در دامنه وسیعی از وسعت زمین باغهای موجود و درآمد آنها رابطه معکوس بین هزینه های تولید و وسعت زمین باغ و درآمد باغ وجود داشته است . نتیج این تحقیق نشانگر آن است که باغهای با وسعت حدود 2/5 هکتار کمترین هزینه در هکتار و کمترین هزینه برای هر واحد درآمد را داشته اند . با توجه به اینکه اکثر باغهای سیب در منطقه مورد مطالعه وسعتی کمتر از 2/5 هکتار دارند ادغام باغهای کوچک - که منجر به گسترش مقیاس و اندازه فعالیت های تولیدی باغهای سیب می شود می تواند باعث صرفه جویی هایی در هزینه های تولید سیب شده و بالنتبجه باعث افزایش سود آوری تولید سیب شود .

کلیدواژه‌ها