تعیین منافع حاصل از نوآوری بیولوژِکی در صنعت گوجه فرنگی استان خراسان

نویسندگان

چکیده

استفاده از نوآوری بیولوژیکی همانند ارقام هیبرد برای محصولات خاص - افزایش منافع را برای جامعه در برداشته باشد . در این زمینه مصرف کنندگان هیچگاه از نوع آوری بکار گرفته شده ضرر نمی نمایند و تنها در حالتی که منحنی تقاضا کاملا کشش پذیر باشد منافع آنها صفر است اما نفع یا ضرر کشاورزان بستگی به نوع انتقال منحنی عرضه و کشش تقاضا دارد . در حالتی که تقاضا کشش ناپذیر و انتقال منحنی عرصه به صورت چرخشی باشد . کشاورزان از نوآوری بکار گرفته شده ضرر می نمایند . بکار گیری ارقام هیبرید گوجه فرنگی بعنوان ارقام پر محصول در استان خراسان تحت شرایط با تجارت و بدون تجارت و نیز نرخهای پذیرش متفاوت نوآوری می تواند پیامدهای خاصی را از نظر منافع ایجاد شده برای کشاورزان داشته باشد . نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بیشترین منافع حاصل از بکارگیری ارقام هیبرید گوجه فرنگی برای کشاورزان تحت شرایط تجارت و در حالتی که همه کشاورزان نوآوری را پذیرفته باشند . می باشد که میزان آن برابر با 74039 میلیون ریال است .

کلیدواژه‌ها