بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

بررسی های به عمل آمده که بخش مهمی از تحقیقات کشاورزی کشور را دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در قالب پایان نامه انجام می دهند.برای افزایش کیفیت پایان نامه این دانشجویان ابتدا بایستی عواملی که در این افزایش موثر هستند شناسائی و سپس نسبت به ایجاد و یا تقویت آن اقدام نمود.این تحقیق به همین منظور صورت گرفته است.جامعه مورد مطالعه را 70 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران که نمره پایان نامه آنها 18/5 و بالاتر بوده است تشکیل می دهد.به منظور تعیین همبستگی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده به عمل آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت پایان نامه و 1- میزان دسترسی به منابع علمی 2- توانائی و آشنایی دانشجو در انجام تحقیق و 3- آشنایی با آئین نامه های پژوهش و 4- انجام وظائف کمیته پایان نامه رابطه معنی داری وجود دارد.نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره نشان داد که دو متغیر میزان توانائی و آشنایی دانشجو در انجام تحقیق و انجام وظایف کمیته پایان نامه به ترتیب بیش از سایر عوامل در افزایش کیفیت پایان نامه تاثیر داشته است.با استفاده از آزمون کروسکال والیس بین رشته های دهگانه "آموزشی دانشکده مقایسه به عمل آمد و مشخص گردید نظر دانشجویان گروه های مختلف آموزشی دانشکده در رابطه با تاثیر عوامل مورد بررسی بر روی کیفیت پایان نامه یعنی محتوی پایان نامه یکسان است ولی در مورد قالب و ساختار پایان نامه تفاوت معنی دار بوده است.با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد کمیته پایان نامه در جهت نظارت مداوم امور پایان نامه فعال تر عمل نموده و هماهنگی بیشتری بین اسناد راهنما استاد مشاور و دانشجو ایجاد گردد.به منظور بالا بردن توانائی دانشجویان در استفاده از کامپیوتر روشهای تحقیق و آمار توانائی در تفسیر و تحلیل داده ها که دراین تحقیق جز عوامل مهم و ناثیر گذار بر کیفیت پایان نامه بوده است اساتید متخصص در نظر گرفته شود و به این دروس اهمیت بیشتری داده شود.آشنایی دانشجویان با آئین نامه های پژوهشی دانشکده و همچنین دسترسی به منابع علمی و معرفی متخصصین داخلی و خارجی از دیگر نکات مهم این تحقیق بوده است.معرفی پایان نامه های ممتاز هر گروه در پایان سال تحصیلی و اعمال سیاست های تشویقی برای این دانشجویان از دیگر پیشنهادات این مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها