تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج

نویسندگان

چکیده

آب یکی از مهمترین عوامل تولید محصولات کشاورزی است و ایران کشور نیمه خشک است - کمبود آب کشاورزی و کمی راندمان آبیاری ضرورت تحقیق در زمینه کم آبیاری را فراهم می نماید . پژوهش حاضر در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران روی گندم پائیز رقم قدس انجام گرفته است . هدف اصلی از این تحقیق برآورد تابع تولید و مطالعه اقتصادی اثر کم آبیاری بر عملکرد محصول می باشد دور آبیاری برای تیمارهای تحت تنش کم - هفت روز و برای تیمارهای تحت تنش متوسط 14 روز و برای تیمارهای تحت تنش زیاد - 21 روز در نظر گرفته شده است . نیاز آبی گندم با روش پنمن - مانتیث محاسبه و میزان آب مصرفی تیمارها در تنش کم 90-80-70 درصد و در تنش متوسط 60-50-40 درصد و در تنش زیاد 30-20-10 درصد میزان آب آبیاری کامل ( شاهد 100 درصد ) بوده است . تیماری به میزان 110 درصد آب مورد نیاز به منظور تعیین اثر اضافی بر میزان محصول و تیمار صفر درصد آب مورد نیاز T ( بدون آبیاری ) برای تعیین تاثیر شراط دیم به میزان محصول حاصله در نظر گرفته شده است . در این تحقیق برآورد توابع : تولید - درآمد هزینه و سود نشان داده که بیشترین عملکرد دانه 5900 کیلوگرم در هکتار بوده است که مربوط به ارتفاع 400 میلیمتر آب آبیاری بوده و حداکثر درآمد 2750000 ریال در هکتار مربوط مصرفی به دست می آید و سود با کاهش 40 درصد آب مصرفی برابر با سود در آبیاری کامل است . شرایط کمبود آب - حداکثر سود با کاهش 65 درصد آب مورد نیاز و افزایش سطح زیر کشت به میزان سه برابر به دست خواهد آمد .

کلیدواژه‌ها