بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی اثر شعله افکنی بر بقایای گیاهی و سمپاشی در کنترل لارو سرخرطومی یونجه و ناثیر آن بر عملکرد یونجه کنترل علف های هرز داخل مزرعه میزان پارازیته شدن لارو سرخرطومی مواد آلی و تعداد میکروارگانیزم های خاک چهار تیمار سوزاندن(شعله افکنی) سمپاشی سوزاندن همراه با سمپاشی و شاهد در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 1375 و 1376 در کرت های 3360 متر مربعی درمزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی بر روی یونجه های دو و سه ساله اجرا گردید. تیمار سوزاندن و سوزاندن همراه با سمپاشی بیشترین تاثیر را بر کاهش تعداد لارو سرخرطومی طی دو سال اجرای طرح داشتند در حالیکه تفاونت معنی داری بین قطعات سمپاشی شده و شاهد وجود نداشت.نمونه برداری ها نشان دهنده فزایش جمعیت لارو سرخرطومی در همه تیمارها تا قبل از چین اول بود.سوزاندن باعث کاهش معنی دار در میزان علف های هرز داخل مزرعه یونجه در هر دو سال مطالعه گردید که بیانگر افزایش معنی دار کیفی عملکرد یونجه می باشد.از نظر کمی عملکرد سال 1376 در چهار تیمار مورد مطالعه تفاوت معنی داری نشان نداد در صورتیکه در سال اول اجرای طرح سوزاندن باعث کاهش عملکرد گردید.سوزاندن روی پارازیته شدن لارو سرخرطومی کاهش معنی داری را بوجود نیاورد بنابراین تاثیر نامطلوب بر فعالیت جمعیت زنبور Bathyplectes spp نداشته است.از نظر مواد آلی خاک و تعدا میکروارگانیزم ها نیز تاثیر نامطلوب بر اثر شعله افکنی بقایای گیاهی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها