مطالعه جوانه زنی دانه های گرده سه رقم زیتون(Olea europaea L. ) در محیط کشت درون شیشه ای (In vitro ) و شرایط درون بدنی (In vitro )

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی جوانه زنی گرده های زیتون رقم محلی دزفول و همچنین دو رقم سویلانا و رقم شماره 3 آزمایشاتی با طرح ترتیبی با آشیانه ای در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در سال 1377 انجام شد.نتایج آزمایش کشت درون شیشه ای (In vitro ) دماهای مختلف نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی دانه های گرده هر سه رقم در دمای 25 درجه سانتی گراد می باشد.بیشترین وکمترین درصد جوانه زنی در رقم شماره 3 و رقم سویلانا مشاهده گردید(به ترتیب 60 و 22/3 درصد) درصد جوانه زنی دانه های گرده رقم محلی دزفولی حد واسط بود(39/5 درصد) نتایج آزمایش بدنی ( In vivo ) نشان داد که دانه های گرده رقم محلی دزفول پس از قرارگیری بر روی کلاله گل ماده همان رقم پس از 24 ساعت 29 درصد از آنها جوانه می زنند.این میزان در مورد دانه های گرده رقم شماه 3 روی کلاله مادگی رقم محلی دزفولی 59/9 درصد می باشد که احتمالا بیانگر وجود مراتبی از خود ناسازگاری در رقم محلی دزفول باشد.درصد جوانه زنی گرده های رقم سویلانا تحت این شرایط کمتر از 20 درصد بود که نشان می دهد دانه های گرده این رقم در مجموع قدرت جوانه زنی پائینی دارند.

کلیدواژه‌ها