برآورد هزینه های دولت در اجرای سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران ( مطالعه موردی استان خراسان )

نویسندگان

چکیده

سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران با در نظر گرفتن وضعیت درآمدی تولید کنندگان تمام محصولات یک مزرعه را تحت پوشش حمایتی واحد قرار داده است . آثار سیاست پیشنهادی بر درآمد تولید کنندگان و همچنین هزینه دولت برای اجرای این سیاست - با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا مورد بررسی قراتر گرفته است . هزینه دولت برای اجرای سیاست پیشنهادی که بستگی به درآمد قابل وصول تولید کنندگان و میزان مساعدت مالی آنان دارد - بین 61708و 96646 ریال ریال در هکتار نوسان داشته است . اثرات مثبت سیاست پیشنهادی در کاهش نوسان درآمد زارعین - انجام هزینه های دولت در قبال اجرای این سیاست را توجیه پذیر می نماید .

کلیدواژه‌ها