عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:کاربرد تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی ( discriminant analysis ) مطالعه موردی شهرستان بیرجند

نویسنده

چکیده

بانک کشاورزی به عنوان عمده ترین موسسه رسمی اعتبارات کشاورزی عهده دار تامین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی می باشد.بخش اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیلات اعطایی سر رسیده تامین می شود.وصول به موقع اعتبارات پرداختی سبب حرکت بانک در مسیر خود کفایی و تضمین تداوم فعالیت بانک در عرصه کشاورزی کشور می شود.لذا آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی ضروری است و می تواند راهنمای مناسبی برای نامه ریزان بخش اعتبارات کشاورزی کشور باشد و آنها را در اتخاذ راهبردهای عملی مناسب یای دهد.بنابراین با هدف شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی مطالعه ای با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و بررسی پرونده های متقاضیان اعتبار مربوط به 149 کشاورز دریافت کننده اعتبار از بانک کشاورزی بیرجند در سال 1377 با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انجام شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل تبعیضی استفاده شد.نتایج حاصل نشان داد که استفاده از ماشین آلات در مزرعه طول دوره بازپرداخت وام نظارت و سرپرستی بانک بر مصرف وام و بکارگیری وام در فعالیت های جاری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات داشته اند.از سوی دیگر بروز خسارات طبیعی در مزرعه(مانند خشکسالی و آفات) سطح تحصیلات زارع و طول زمان انتظار برای دریافت وام اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات داشته است.در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها