دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 494، فروردین 1381 
5. بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام گندم نان از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین ( LMW - GS )

علی ایزدی دربندی؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ فرج اله شهریاری


14. بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه های اصلاحی انگور

علی عبادی؛ حسن ساری خانی؛ ذبیح اله زمانی؛ مصباح بابالار


16. تجزیه رگرسیون و علیت برای صفات مختلف در 90 رقم انگور

محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ محمدضا قنادها؛ علی وزوایی


19. مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه

حمید ایران نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ علیرضا نژاد محمد نامقی