دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 494، فروردین 1381 
بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام گندم نان از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین ( LMW - GS )

علی ایزدی دربندی؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ فرج اله شهریاری


تجزیه رگرسیون و علیت برای صفات مختلف در 90 رقم انگور

محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ محمدضا قنادها؛ علی وزوایی


مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه

حمید ایران نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ علیرضا نژاد محمد نامقی