بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام گندم نان از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین ( LMW - GS )

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین الگوی نواری زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی پایین ( LMW - GS ) رقم گندم نان مورد استفاده قرار گرفت . با روش استخراج متوالی - گلوتنین و گلایدین هر یک از نمونه ها بدون آلودگی به دست آمد . برای تفکیک زیر واحدهای گلوتنین و همچنین گلایدین از روش PAGE 1- D.SDS تک مرحله ای با شیب غلظت ( 12/5 - 8/1) درصد استفاده شد . در نهایت 17 زیر واحد جدید Glu-1 و 19 زیر واحد در سه مکان ژنی Glu-3 شناسایی شد . در مکان ژنی Glu-D1 زیر واحد جدید *10+**2 در چهار رقم مشاهده شد . در یک رقم جزء 1By و در رقمی دیگر جزء 1Dx بیان نشد نوارهای 7 و 10 به ترتیب و به تنهایی در دو رقم دیده شدند . در Glu-1بیشترین فراوانی آللی برای زیر واحدهای 2+12 و 7+8 و نول به ترتیب با فراوانی نسبی 0/71-0/64-0/56 بود و در Glu-3 بیشترین فراوانی آللی برای زیر واحدهای Glu - A3c- Glu- B3b - Glu -D3b به ترتیب با فراوانی نسبی 0/35 -0/25-0/40 مشاهده شد . تنوع هر یک از امکان های ژنی در Glu-3 و همچنین میانگین تنوع کل در آن نسبت به Glu-1 بیشتر بود تنوع در مکان ژنی امگاگلایدین از تنوع در مکان های ژنی Glu-1 یا Glu-3 بیشتر بود . ولی تنوع حاصل از مطالعه همزمان Glu-1 و Glu-3 بیشتر از تنوع در مکان ژنی امگاگلایدین بود . بیشترین تنوع در مطالعه همزمان ژنی Glu-1 و Glu-3 و مکان ژنی امگکاگلایدین یکسان بودند . به طور کلی تنوع مشاهده شده در مکان های ژنی مورد مطالعه از الگوی زیر پیروی می نمود :
Gli- Glu -3 - Glu-1>Glu-3 - Glu-1> Gli > Glu-3 > Glu-1

کلیدواژه‌ها