بررسی اثر اتیلن در شناسایی گیاهان مقاوم به خشکی

نویسندگان

چکیده

اثر اتیلن بر رشد و نمو گیاهان و حتی قبل از اینکه این گاز به عنوان هورمون گیاهی شناخته شود به اثبات رسیده و کاربرد این هورمون در بسیاری از مراحل رشد و نمو گیاهان نشانگر اهمیت آن است.هدف از اینمطالعه بررسی نقش هورمون اتیلن در گیاهان بود که تحت تاقیر کم آبی قرار می گرفتند .بروز تنش خشکی موجب افت پتانسیل آب خاک در طی شش روز تنش کم آبی از حدود 5-تا11-بار شده است .در طی این مدت محتوی آب خاک بر اساس وزن خشک از55درصد به 18درصد تقلیل یافته است که بیانگر تنش نسبتا شدید می باشد.به منظور بررسی نحوه عملکرد کم آبی بر مورفولوژی -ریخت زایی و اندام زایی-تعداد میان گره ها شمارش شدند و دیده شد که تعداد میانگره ها تحت تاثیر کم آبی قرار نگرفت و نشان دهنده این است که این مقدار تنش اثری بر تعداد برگ ها نداشته است و لی طول میان گره ها را به شدت کم نموده است .پتانسیل آب برگ در طی این مدت به شدت کاهش یافته و گیاهان که مدت شش روز تحت تیمار قرار داشتند پتانسیل آب برگی معادل 13-بار داشتند که تنش نسبتا زیادی محسول می شود.سطح کل برگ های موجود در گیاه اندازه گیری شد و 4روز پس از کم آبی کاهش معنی داری در سطح کل برگ ها مشاهده گردید.هدایت آبی روزنه ها سه روز پس از کم آبی بطور معنی داری از1/4سانتی متر بر ثانیه به نک سانتی متر بر ثانیه کاهش یافت که این کاهش شش روز پس از تیمار کم آبی به 0/2سانتی متر بر ثانیه رسید .تا کاهش پتانسیل آب برگ تا5-بار مقدار اتیلن گیاه افزایش معنی داری را نشان داد و شپس با کاهش بیشتر پتانسیل آب برگ مقدار اتیلن نیز به شدت کاهش یافت.تکرار این آزمایش با برگ های قطع شده گیاهانی که تحت تاثیر تیمار کم آبی قرار داشتند با پتانسیل آبی مشابه انجام شد و مشاهده گردید میزان اتیلن رابطه مستقیمی با افرایش تنش کم آبی در برگ تیمار شده دارد .پس ار آبیاری مجدد گیاهان تیمار-ریزش برگها رابطه مسبقیمی با تعداد روزهایی داشت که گیاه تحت تیش کم آبی قرار گرفته بود و این ریزش 5روز پس از تیمار به صد در صد ریسد. به این دلیل که در این گیاه بین مقدار اتیلن تولید شده و تنش کم آبی رابطه ای وجود نداشت اما بین برگ های که تحت تنش کم آبی قرار داشتند و مقدار اتیلن گیاه رابطه ای وجود داشت سعی شد تا روشهای مرسوم مورد مطالعه مقایسه و نتیجه مورد بحث قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها