کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش رقم های ملس یزدی(میخوش) و ملس ساوه میوه انار از یک باغ تحقیقاتی وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد تهیه گردید و پس از درجه بندی در دمای 1/5C و رطوبت نسبی 85+-3 درصد به مدت 4 ماه نگهداری گردید.میوه ها تحت تیمارهای مختلف هر 2 4 و 6 هفته به مدت 12 ساعت با دمای 25C در مقایسه با شاهد(بدون تیمار) گرمادهی شده و به انبار بازگردانده شدند.نتایج به دست آمده پس از 4 ماه انبارداری نشان داد که گرمادهی متناوب هر 4 و 6 هفته باعث کاهش خسارت سرمازدگی پ.هاش(PH ) پوسیدگی وافزایش اسید کل می شود.با این وجود تاثیری بر نشت الکترولیت مواد جامد قابل حل و اسید اسکوربیک میوه ها پس از پایان انبارداری ندارد.گرمادهی هر 2 هفته باعث افزایش بشت یون و کاهش پوسیدگی می شود.

کلیدواژه‌ها