معیارهای انتخاب شغل از دیدگاه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز )

نویسنده

چکیده

از انگیزه های اولیه دانشجویان برای ورود به دانشگاه کسب مدرک به منظور دستیابی به شغلی بهتر در آینده است . دانشگاه نیز تلاش دارد که با فراهم کردن شرایط لازم امکان بهترین پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مهیا ساخته و نیروی مفید و موثری برای تصدی مشاغل اقتصادی - اجتماعی پرورش دهد . ولی در شرایط حاضر که مشکل بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان ابعاد تازه تری یافته - دانشجویان در دوران تحصیل نیز نگران بوده و این نگرانی و انگیزه و مالا عملکرد تحصیلی آنان تاثیر می گذارد . تبیین این مسئله یعنی بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز نسبت به شغل آینده خود از اهداف این پژوهش بود . این تحقیق از نوع توصیفی و با تهیه پرسشنامه ای که روائی و پایانی آن مورد تائید قرار گرفت روی 234 دانشجویان ورودی سال 1376 دانشکده کشاورزی شیراز به انجام رسید . برای تحلیل چگونگی انتخاب شغل در دانشجویان از نظریه انتظار استفاده گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثریت والذین دانشجویان سال سوم نسبت به زمان ورود به دانشگاه علاقه مندی بیشتری به کشاورزی به عنوان زمینه شغلی آتی پیدا کرده - و کارهای پژوهشی و تولیدی کشاورزی را نسبت به کارهای آموزشی ادری و خدماتی بیشتر ترجیح می دهند . برخی از معیار ها در انتخاب شغل برای دانشجویان به ترتیب عبارت بودند از : امکان پیشرفت شغلی - محل خدمت - میزان حقوق - آبرومندی شغلی و نهایتا سختی کار . با توجه به نظریه انتظار - دانشجویان تمایل به مشاغل تولیدی کشاورزی و سپس ادری برای پس از فراغت از تحصیل دارند .

کلیدواژه‌ها