معرفی لارویک جنس و گونه جدید کنه از زیر خانواده Callidosomatinae(Acari,Prostigmata,Eryghraeidae) انگل ملخ کوتاه Oedipoda miniata pall.Orghoptera:Acrididae از ورامین

نویسندگان

چکیده

لاروهولوتیپ Iraniella moharramipouri gen.Nov.(Acari:Erythraeidae که از روی قاعده های زیرین ملخ شاخک کوتاه Oedipoda miniata Pall.(Orthopera:Acrididae ) از منطقه ورامین جمع آوری شده است.این جنس و گونه جدید از زیر خانواده Callidosomatinae و متعلق به گروه جنس هایی است که دارای 2 جفت موی سپری می باشند.این جنس ها عبارتند از Grandjeanella Southcott ,Hauptmannia oudemans,Harpagella Southcott و Abrolophus در جنس Iraniella سپر تا حدودی پنج ضلعی بوده و موهای حسی عقبی در روی یک برآمدگی در حاشیه عقبی سپر قرار دارند.موهای حسی جلویی با موهای سپری AL در یک امتداد بوده فرمول موهای پیش رانی 1 و2 و2 و فرمول موهای پی رانی 1 و1 و1 می باشند.

کلیدواژه‌ها