بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه های اصلاحی انگور

نویسندگان

چکیده

اصلاح انگور برای یافتن ارقام برتر بیدانه از اولویت های بسیار مهم در صنعت انگور کاری است . در بین روشهای اصلاحی استفاده از روش کشت تخمک ونجات جنین اهمیت زیادی یافته است . توانایی بالای این روش در تلاقی ارقام بیدانه با یکدیگر و سپس نجات جنین حاصل قبل از بروز هر گونه فساد در بافتهای تخمک موجب اهمیت فراوان آن شده است . در این تحقیق توانایی روش کشت تخمک و نجات جنین برای بدست آوردن نتایج از پنج رقم انگور بیدانه ایرانی ( بیدانه سفید - بیدانه قرمز - یاقوتی - عسگری - کشمشی سبز ) و رقم خارجی فیلم سیدلس مورد ارزیابی قرار گرفت . برای انجام این کار - تخمکهای 20-30-40-50-60 روز پس از باز شدن گل از دورن حبه ها بیرون آورده شده و بر روی محیط کشت نیچ و نیچ حاوی یک میکرومولار جیبرلین - 10 میکرومولار اسید اندول استیک - 2 گرم در لیتر زغال فعال - 2 درصد ( وزنی - حجمی ) ساکارزو 0/8 درصد وزنی - حجمی آگار کشت شدند . نجات جنین و بدست آوردن گیاه از آن در ارقام مختلف با موفقیت انجام شد . نتایج نشان داد که در ارقام بیدانه سفید و بیدانه قرمز - زمان 20 روز و در ارقام فیلم سیدلس - یاقوتی و عسکری - زمان 40 روز پس از باز شدن گل بهترین برای جداسازی تخمک از حبه وکشت آن روی محیط کشت می باشد . بالاترین میزان موفقیت 10/2 در صد در رقم فیلم سیدلس و پائین ترین میزان موفقیت 0/97 درصد در رقم بیدانه قرمز بود .

کلیدواژه‌ها