تجزیه رگرسیون و علیت برای صفات مختلف در 90 رقم انگور

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط موجود بین صفات مختلف 90 رقم انگور در کلکسیون انگور مرکز تحقیقات گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند.سیستم تربیت بوته ها به صورت کوردون و هرس بصورت شاخه کوتاه انجام گرفته و فاصله کاشت دو بوته در روی ردیف دو متر و بین ردیفها سه متر بود.این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و دو مشاهده در طرفین کوردون انجام شد. در این بررسی تعدادی از صفات کمی و کیفی(وزن خوشه- تعداد خوشه- اندازه خوشه- تعداد و وزن حبه- اندازه حبه- تعداد دانه درحبه- کل مواد جامد محلول - میزان اسید و .........) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و اریانس نشان داد که تمام صفات در ارقام مورد بررسی در سطح احتمال 0/1 دارای تفاوت معنی داری می باشند که نشان دهنده وجود تنوع در ارقام و امکان انتخاب ارقام بر اساس صفات ویژه می باشند.مقایسه میانگینها نیز تفاوتهای معنی داری را در صفات ارزیابی شده ارقام مشخص نمود.نتایج همبستگی ساده صفات تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که صفات تعداد خوشه در بوته وزن خوشه تعداد و وزن حبه بیشترین تاثیر را روی عملکرد بوته دارند و صفات اندازه خوشه وزن خوشه تعدا حبه و طول خوشه بیشترین تاثیر را روی عملکرد خوشه دارند.همچنین صفات اندازه حبه طول حبه وزن دانه و عرض حبه بیشتری تاثیر را روی وزن حبه داشتند.

کلیدواژه‌ها