بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس

نویسندگان

چکیده

بیمه محصولات کشاورزی از جمله راهکارهای مناسب برای غلبه بر ریسک حاکم بر تولید در بخش کشاورزی و افزایش اطمینان خاطر کشاورزان نسبت به در آمد آینده خویش می باشد.بااین وجود حاکمیت مسائلی چون پدیده های مخاطراتی اخلاقی و انتخاب زیان آور بر کار بست این نظام سبب کارآیی نامناسب بیمه در برخی از کشورهای اجرا کننده آن می گردد.در این مطالعه با در نظر گرفتن محصول گندم وجود پدیده های مذکور برای بیمه آن در استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است.داده های لازم برای این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری از گندمکاران بیمه شده و بیمه نشده سه ناحیه اقلیمی مدیترانه ای نیمه صحرایی گرم و کوهستانی سرد با تکمیل پرسشنامه و به روش مصاحبه حضوری در سال زراعی 76-1375 جمع آوری گردید.به منظور بررسی پدیده های مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور از مدلی به شکل سیستمی از معادلات همزمان که شامل یک تابع تولید و توابع تقاضای نهاده ها (نسبت نهاده ها) بود استفاده گردید.نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان داد که با افزایش اندازه مزرعه گندمکاران احتمال انتخاب زیان آور برای صندوق بیمه افزایش می یابد.همچنین نتایج منفی عملکرد بیمه گندم در اقلیم کوهستانی سرد و نتیجه تا حدودی منفی عملکرد آن در اقلیم نیمه صحرایی گرم را می توان به حاکمیت پدیده مخاطرات اخلاقی در بیمه محصول گندم در این دو ناحیه اقلیمی نسبت داد.اضافه بر آن نتیجه مثبت عملکرد بیمه گندم در اقلیم مدیترانه ای را می توان ناشی از عدم حاکمیت پدیده مذکور در این ناحیه دانست.

کلیدواژه‌ها