بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر دانه گرده نه رقم از مرکبات روی خصوصیات کمی و کیفی نارنگی پیچ این پژوهش انجام شد.برای نتایج این تحقیق از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت 2 سال استفاده گردید. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا(از توابع شهرستان تنکابن) اجرا گردید.بعد از عمل گرده افشانی درختان نارنگی پیچ داده برداری های ضروری انجام شد و پس از رسیدن میوه ها برداشت شدند و فاکتورهای وزن قطر طول حجم ضخامت پوست مقدار آب میوه تعداد بذر سالم و چروکیده کل مواد جامد محلول اسید کل ویتامین ث و درصد تشکیل میوه نهایی اندازه گیری شدند.محاسبات آماری تجزیه واریانس مرکب دو ساله و مقایسه تیمارها از طریق آزمون دانکن نشانگر آن است که دانه گرده پرتقال محلی سیاورز بیشترین اثر را روی درصد تشکیل نهایی میوه داشت و دانه گرده دو رگ طبیعی شل محله و پرتقال هاملین بیشترین اثر را روی صفات کمی و کیفی میوه به ترتیب بروز دادند.اما در مجموع در این مطالعه دانه گرده پر تقال هاملین بهترین اثر را از نظر صفات کمی و کیفی روی نارنگی پیچ داشت.

کلیدواژه‌ها