مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه

نویسندگان

چکیده

استفاده از خاکپوش ها جهت افزایش تولید توسط پژوهشگران و کارشنا سان مختلف در مناطق خشک و نیمه خشک گزارش شده است .خاکپوش ها موادی پوششی هستند که به منظور کاهش تبخیر -نفوذ بیشتر آب-کنبرل فرسایش-استفده از آبهای غیر متعارف (شور و لب شور)در آبیاری و اهداف جنبی دیگر نظیر کنبرل علف های هرز بهبود و اصلاح ساختمان خاک و غیره به سطح خاک اضافه میشوند .مواد مختلفی با توجه به هدف و موقعیت جغرافیایی منطقه-برای این منظور استفاده می گردد. در این آزمایش اثر خاکپوش های مختلف شیمیایی (پلیمر آکوازورب)(m1)-کود دامی(m2)-کلش(m3)-پلی اتلین(m4)-با تیمار شاهد(m0)بدون استفاده از خاکپوش -بر روی جوانه زنی-وزن خشک ریتوده و عملکرد وش پنبه(رقم ورامین)در منطقه کاشان مورد بررسی قرار گرفت.طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار جهت اندازه گیری وزن خشک زیتوده و با چهار تکرار و در دو دور آبیاری 7و14روز جهت اندازه گیری عملکرد محصول پنبه استفاده گردید.درصد سبز شدن برای تیمار های-m4,m3-m2-m1-m0-به ترتیب :64-65-76-57و72درصد به دست آمد .میانگین وزن خشک زیتوده برای تیمارهای m4-m3-m2-m1-m0-به ترتیب:276-306-426-403-476گرم در هر کرت آزمایش بود.تیمارm4(خاکپوس پلی اتیلن)بیشترین اثر و بین دو تیمار m2-m3و دو تیمارm4-m0به ترتیب 700-725-857-1057-و 1273گرم در هر کرت آزمایشی بود-در حالیکه m4بیشترین اثر را بین تیمارهای m3-m2-m1-m0-داشت ولی با آزمون دانکن اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. میانگین عملکرد کل در دور آبیاری 14روز برای تیمارهایm4-m3-m2-m1-m0به ترتیب 535-507-690-957-و 1047گرم به دست آمد که بین تمامی تیمارها با شاهد اختلاف معنیدار وجود داشت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به کمک خاکپوش های مختلف همزمان با کاهش مصرف آب در شرایط خشکسالی می توان عملکرد محصول را به گونه ای معنی دار افزایش داد.

کلیدواژه‌ها