تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان

نویسندگان

چکیده

در بسیاری از مسائل و طرح های منابع آب چگونگی توزبع بارندگی در رابطه با سطح و مدت بارش مطرح می باشد.در این راستا با بهره گیری از تجارب و بررسی های انجام شده در نقاط مختلف دنیا در زمینه تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش اقدام به تهیه روابط مذکور برای منطقه خشک یزد- اردکان گردیده است.به این منظور داده های بارش روزانه شبکه استگاه های باران سنجی موجود در قلمرو جغرافیایی طرح و مناطق مجاور در طول دوره آماری آنها جمع آوری شده است. با تعیین پایه زمانی مشترک(دوره 30 ساله 1995-1966 ) رگبارهای مناسب جهت تحلیل استخراج گردیده است.با در نظر گرفتن مرحله کاهش تعداد رگبارهایی که جهت تحلیل روابط عمق- سطح تداوم بارش مورد نیاز می باشد پس از چندین مرحله کاهش تعدادرگبارها سرانجام 11 رگبار جهت تحلیل گزینش شده است.در مرحله بعد با ترسیم منحنی های مجموع بارش در ایستگاه های باران سنجی و تهیه نقشه های خطوط همباران برای هر یک از 11 رگبار انتخاب شده مرحله نهایی روابط عمق- سطح محاسبه شده است.با ادغام این روابط منحنی های عمق- سطح- تداوم بارش برای دوره های 24 48 72 و 96 ساعته ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها