بررسی اثر آبیاری با فاضلاب ( پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم

نویسندگان

چکیده

جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلابها در کشاورزی یکی از سودمندترین راههای بهره گیری حداکثر از منابع آبی و کاهش هزینه های کود می باشد. جهت بررسی آبیاری با فاضلاب تصفیه خانه شمال اصفهان بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم در منطقه از یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار استفاده گردید. تیمارهای آبی به ترتیب عبارت بودند از:
ا- فاضلاب ورودی ( تصفیه نشده) 2- فاضلاب نیمه تصفیه ( استخر نخستین) شده
3- فاضلاب خروجی ( تصفیه شده) 4- آب چاه تصفیه خانه

جهت بررسی کیفیت تیمارهای آبی در هر نوبت آبیاری از کلیه تیمارهای آبی نمونه گیری به عمل آمد.
در مورد عملکرد کمی و کیفی گندم نمونه گیری بر اساس برداشت کامل از سطح یک متر مربع از هرکرت انجام گرفت و کلیه تیمارهای فاضلاب از لحاظ SS, COD و تیمارهای تصفیه نشده و نیمه تصفیه از لحاظ BOD و کدورت بالاتر از مقدار استاندارد ایران می باشند. از نظر طبقه بندی ، فاضلاب تصفیه نشده تقریباً از درجه متوسط می باشد. تیمارهای فاضلاب از لحاظ SAR,EC ، سدیم و میزان سرب بهتر از آب چاه می باشند . کلیه تیمارها از لحاظ خطر نفوذپذیری در درجه خوب و از نظر کلر در درجه متوسط می باشند. از نظر خطر بیکربنات فاضلاب ورودی در درجه زیاد و ما بقی در درجه متوسط قرار دارند . میانگین عملکرد کاه، طول ساقه، نسبت کاه به دانه از تیمار فاضلاب ورودی تا تیمار آب چاه یک روند افزایشی داشته است. میانگین عملکرد دانه و وزن 100 دانه در تیمار تصفیه نشده حداکثر و در تصفیه شده حداقل بوده است . از نظر عملکرد دانه گندم ، فاضلاب تصفیه نشده بهترین و فاضلاب تصفیه شده بدترین متوسط را دارا هستند. تجزیه واریانس در کلیه موارد فوق به جز طول بوته نشان داده است که ما بین تیمارهای آبی از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجودندارد.

کلیدواژه‌ها