دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 901، خرداد 1380 
2. اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی

احمد زارع شحنه؛ هدی جواهری بار فروش؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ علی نیکخواه


8. ارزیابی مدل کمپیل برای تعیین منحنی خصوصیات آب خاک

عباس رضایی؛ محمدرضا نیشابوری؛ علی اصغر جعفرزاده


13. انتقال ویروس تریستیزای مرکبات توسط مهم ترین شته های مرکبات در مازندران

غلامرضا رسولیان؛ سیروس آقا جانزاده؛ حشمت الله رحیمیان؛ غلامحسین مصاحبی


16. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP

بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری


19. اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی

علی نیکخواه؛ حسن صادقی پناه؛ احمدزارع شحنه؛ پرویز جامعی


20. عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب

عباس دهشیری؛ محمدرضا احمدی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی