اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین اثر مقادیر مختلف دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیبات لاشه در خوکچه هندی تعداد 60 خوکچه هندی نر با وزن 50±350گرم و سن حدود 2 ماه در یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با گروههای : شاهد( گروه DO ) ، دریافت کننده سرم فیزیولوژیک ؛ گروه D1.5 دریافت کننده 1.5 میلی گرم؛ گروه D3.0 دریافت کننده 3 میلی گرم و گروه D4.5 دریافت کننده 4.5 میلی گرم دگزامتازون به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به مدت 50 روز مورد مطالعه قرارگرفتند. میانگین افزایش وزن روزانه در گروه D4.5 (94/2±8/15گرم) نسبت به گروهD0 (59/2±71/17گرم /روز) کمتر است و تفاوت بین گروه ها معنی دار نبود. میانگین مصرف خوراک در گروهD1.5 (7/6±14/101گرم /روز) کمتر از گروه D0 (15/6±48/107گرم /روز) گرم در روز بود(5 0/0>P (. ضریب تبدیل در گروه D0 (8/0±14/6) کمتر از گروه D4.5 (89/0±52/6) بود و تفاوت معنی داری بین گروهها وجود نداشت. درصد پروتئین خام لاشه در گروه D1.5(17/1±85/20) بیشتر از گروه D4.5 (05/1±6/19) بود(5 0/0>P (. درصد رطدرصد رطوبت لاشه در گروه D4.5 (48/2±27/65)بیشتر از گروه D1.5(85/0±21/61) بود (5 0/0>P ) . درصد چربی خام در گروه D4.5 (79/1±75/10) کمتر از گروه D0 (6/0±67/14) و گروه D3.0 (93/0±73/12 ) بود(5 0/0>P ). وزن کبد ، کلیه ها، ششها، قلب، غددکلیوی و پانکراس تحت تاثیر مقادیر مختلف دگزامتازون قرارنگرفتند اما وزن لاشه در گروه D0 (15/31±09/203گرم ) بیشتر از گروه D3.0 (07/21±33/162 ) بود(5 0/0>P ) .

کلیدواژه‌ها