بررسی حساسیت جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom.: psyllidae) به حشره کش فوزالون در استان کرمان

نویسندگان

چکیده

مصرف مداوم فوزالون برای کنترل پسیل پسته ممکن است منجر به پیدایش جمعیت های مقاوم به این حشره کش شده باشد. میزان حساسیت حشرات کامل ماده پسیل نسل های تابستان و زمستان گذران به حشره کش فوزالون در طی سال های 77-1376 در مناطق جبال بارز، شهر بابک، کرمان و رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت . مقایسه LC50 برای هر دو نسل نشان می دهد که ماده های جمع آوری شده از کرمان و رفسنجان کمترین و ماده های جمع آوری شده از جبال بارز بیشترین حساسیت را در برابر حشره کش یاد شده دارند.در این بررسی ماده های جمع آوری شده از جبال بارز به عنوان جمعیت پایه انتخاب شده است. حساسیت جمعیت شهر بابک بیشتر از کرمان و رفسنجان ارزیابی گردید. گرچه میزان حساسیت ماده های جمع آوری شده از مناطق مختلف کمتر از جمعیت پایه می باشد ولی به علت پایین بودهن نسبت مقاومت (8/1-2/1 ) با قاطعیت نمی توان بروز مقاومت در جمعیت های مناطق مختلف سمپاشی شده را تأیید نمود

کلیدواژه‌ها