نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم

نویسندگان

چکیده

الگوی توزیع یونی در داخل گیاه در سه رقم گندم ایرانی در شرایط تنش شوری در یک آزمایش فاکتوریل که در گلخانه اجرا شد به ارزیا بی گذاشته شد. شوری در سه سطح صفر، 2.5 و 5 گرم در لیتر آب آبیاری اجرا شد و ارقام شامل اینیا-66 ،طبی و شعله بودند که دو رقم اخیر مقاوم به شوری شناخته می شوند. نتایج نشان داد که شوری محتوای Na+ بوته را بویژه در دوره پر شدن دانه افزایش و محتوای K+ را کاهش می دهد. در خصوص انتقال یون از ریشه به ساقه، مشاهدات مقاومتی از سیستم انتخاب K+ در برابر Na+ نشان نداد. ولی در انتقال از ساقه به برگ ها و بویژه از ساقه به دانه سیستم انتخاب از کارایی بالایی برخوردار بود. در نتیجه با افزایش شوری، نسبت انتقال K+ به برگ و دانه افزایش و نسبت Na+ کاهش یافت. مقایسه سه رقم گندم نشان داد که انتخاب K+در برابر Na+ در انتقال یون از ریشه به ساقه در رقم غیر مقاوم بیشتر بود، ولی این جمع بندی نتایج، انتخاب K+دربرابرNa+ انتقال یون از اندامی به اندام دیگر احتمالاً می تواند شاخصی برای مقاومت به شوری بوده و فرایند انتخاب در انتقال یونها از ساقه به برگ و بویژه از ساقه به دانه می تواند بدین منظور مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها