ارزیابی مدل کمپیل برای تعیین منحنی خصوصیات آب خاک

نویسندگان

چکیده

یکی از ویژگیهای مهم خاک منحنی خصوصیات آب خاک است که در مسائل کشاورزی همچون فرسایش و حفاظت خاک، اصلاح خاک، مدیریت خاک، زهکشی خاک و غیره کاربرد دارد. روش آزمایشگاهی تعیین این منحنی بسیار وقت گیر، پر هزینه و مشکل و همراه با خطا است به همین دلیل محققان سعی در یافتن آن از طریق مدلهای ریاضی وآماری نموده اند. یکی از اینها مدل کمپیل می باشد. این مقاله به ارزیابی آن در خاکهای دشت سراب ایران می پردازد. 5 سری از خاکهای (بالستان، ارزنق، شربیان، سراب و گنبدان) دشت سراب انتخاب گردید. خصوصیات آب خاک، درصد ذرات خاک. مقدار آب اشباع، درصد سنگریزه ، جرم مخصوص ظاهری و جرم مخصوص حقیقی خاک در 7 مکان (8 مکان برای سری گنبدان) برای هر 5 سری اندازه گیری شد. سپس منحنی خصوصیات آب خاک رسم گردید. نتایج آزمایشگاهی منحنی خصوصیات آب خاک با مدل فیزیکی- تجربی کمپیل مقایسه گردید. در نهایت مشاهده گردید که نتایج آزمایشگاهی تفاوت معنی داری با نتایج بدست‌ آمده از مدل کمپیل ندارد. ولی در نمودارهای انحرافاتی غیر معنی داری مشاهده می گردد. که برای رفع این انحرافات کوچک ضرایب رابطه کمپیل تصحیح گردید. برای تعیین این نمودارها در دشت زراعی سراب می توان از این مدل استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها