بررسی اثر رقم و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم در رشت

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر رقم و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم در شرایط محیطی شت، آزمایشی در سال زراعی 77-1376 در مزرعه تحقیقات کشاورزی رشت واقع در منطقه سنگر به اجرا در آمد. این پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل و درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار انجام شد. فاکتور اول شامل ارقام کلزا ودر 6 سطح(Regent,ACSNI,PF7045.91, Maluca,ACSN3,Global )و فاکتور دوم شامل زمان برداشت ودر دو سطح (مرحله 50% زرد شدن غلاف، مرحله 50% قهوه ای شدن غلاف ) بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود دارد. اثر زمان برداشت روی برخی از صفات معنی دار و روی برخی دیگر معنی دار نبود. رقم PE7045.91علیرغم اینکه از نظر عملکرد دانه پس از رقم Maluca قرار داشت ولی به واسطه درصد روغن بالاتر در دانه، عملکرد روغن بیشتری نسبت به سایر ارقام تولید نمود. مهم تر اینکه این برتری تولید در زمان برداشت اول بود که فرصت کافی را برای آماده سازی زمین جهت نشای برنج مهیا می کرد.

کلیدواژه‌ها