تعیین طول دوره بهینه پرورش میگو با استفاده از مدلهای رشد

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه از مدل های رشد جهت تعیین دوره بهینه پرورش میگو استفاده شده است. جامعه مورد بررسی پرورش دهندگان استان هرمزگان می باشند. مدلهای رشد خطی ‘ لوگ رسپروکال‘ وان برتلنفی ‘ گومپرتز و لوجستیک بر آورد شده و با استفاده از مدل های انتخابی زمان بهینه پرورش به ترتیب برای تابع لوجستیک و وان بر تلنفی 129 و132 روز بر آورد گردید . نوسانات قیمتی نهاده ها از جمله عوامل مهم در تعیین طول دوره بهینه پرورش هستند که بایستی طی دوره های مختلف پرورش مد نظر قرار گیرد. تعیین طول دوره پرورش در جلوگیری از هدر رفتن منابع تولید و سوددهی بیشتر صنعت پرورش موثر است.

کلیدواژه‌ها