انتقال ویروس تریستیزای مرکبات توسط مهم ترین شته های مرکبات در مازندران

نویسندگان

چکیده

آزمایشهایی به منظور بررسی امکان انتقال ویروس تریستزای مرکبات(CTV ) توسط شته هایAphis citricola Toxoptera aurantii وA.gossypii روی پرتقال ‘ نارنگی انشو و کی لایم به عنوان دهنده و هم به عنوان گیرنده ویروس انجام گرفت. نهال های آلوده شده با پیوندک درختان انشوی حامل CTVبه عنوان منبع اصلی ویروس به کار رفت. این گیاهان علایم بیماری را به صورت روشن شدن رگبرگها و فنجانی شدن برگ ها نشان داده و آلودگی آنها با مشاهده پیکره های ویروس تریستیزا در عصاره ساقه و برگ بوسیله میکروسکوپ الکترونی محرزشد. مدت تغذیه شته ها از گیاهان منبع آلودگی و گیاهان محک 48-24 ساعت بوده و به ازای هرگیاه محک حداقل 20 شته بالغ جهت تغذیه در نظر گرفته شد. گیاهان کی لایم از بیست روز بعد از آلوده سازی توسط شته و یا پیوندک درختانی که به وسیله شته های آلوده به تغذیه شده بودند تا یک سال برای مشاهده واکنش ارزیابی شدند. نتیجه آنکه هیچ گونه علائمی که نشان دهنده انتقال ویروس توسط شته ها باشد مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها