اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز

نویسندگان

چکیده

درختان سیب گلدن دلشز (کلون اسموتی) روی پایه های M9 وB9 با محلول های اسید بوریک (1 گرم در لیتر) ‘ سولفات مس (0.5 گرم در لیتر) و منگنز سولفات (1 گرم در لیتر) به صورت منفرد و یا مخلوط با هم و به شکل B+Mn وB+Cu ‘B+Cu+Mn و در قالب طرحی آزمایشی کرتهای خرد شده در چهار تکرار محلول پاشی شدند. درختان شاهد با آب خالص محلول پاشی شدند. محلول پاشی در دو نوبت اردیبهمشت و خرداد انجام گرفت. با جمع آوری نمونه های برگی از درختان و آنالیز آنها مقدار جذب عناصر مزبور ارزیابی شدند. میوه های حاصل ازدرختان آزمایشی یک نوبت بعد از برداشت و نوبت دوم بعد از 6 ماه نگهداری در سردخانه مورد آزمونهای کیفی از جمله: مواد جامد محلول کل (TSS ) ‘ قند کل‘ اسیدیته قابل تیتراسیون وPH قرار گرفتند . محلول پاشی درختان با عناصر فوق‘ بعد از 24 ساعت باعث افزایش فوق العاده سطح عناصر برگ گردید ولی در افزایش مقدار عناصر میوه بی اثر بود. به همین ترتیب محلول پاشی در کیفیت میوه نیز بی اثر بود. بعداز6 ماه نگهداری میوه ها در سردخانه مواد جامد محلول کل ‘ قند کل و اسیدیته کاهش یافت در عوضPH آب میوه ها افزوده شد. اثر پایه ها در میزان جذب محلول ها و کیفیت میوه ها یکسان بود.

کلیدواژه‌ها